0
0,00 
 • Pusty koszyk

  Nie masz żadnego produktu w koszyku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TKANINY-PRIMA.PL

z dnia 29-09-2015r.

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.tkaniny-prima.pl ;

 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tkaniny-prima.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Prima Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tkaniny-prima.pl . Dostępny pod adresem www.tkaniny-prima.pl sklep internetowy prowadzony jest przez Prima Sp. z o. o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000070176. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 370.000 zł., opłacony w całości.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.tkaniny-prima.pl , prowadzony jest przez Prima Sp. z o.o., ul. Walczaka 45, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel: 95 7 35 11 35 lub 601 351 135, adres e-mail: tekstylia2@wp.pl , NIP: 599-273-93-13.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego www.tkaniny-prima.pl ;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Javy

b) GOOGLE CHROME w wersji 35 lub nowszej z włączoną obsługą JAVY ,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024X768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prima Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim wypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej serwisu www.tkaniny-prima.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.10. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji w sklepie internetowym oraz w celu realizacji zamówienia. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prima Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 45, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie. Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów określonych powyżej. Tutaj można zapoznać się ze szczegółami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

III Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Prima Sp. z o. o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające lub naruszające prawa osób trzecich.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prima Sp. z o. o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prima Sp. z o.o. ,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej należy wejść na stronę internetową www.tkaniny-prima.pl , dokonać wyboru towaru, jego kolorystyki, rozmiaru i ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawierać będzie informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prima Sp. z o. o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V Dostawa

5.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką poleconą Poczty Polskiej (przedpłata), kurierem (przedpłata lub pobranie). Koszty dostawy wynoszą /dokładne koszty dostawy lub link do strony ze szczegółami/ . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi 10 dni od wpłynięcia zapłaty na rachunek bankowy Spółki lub od potwierdzenia przyjęcia zamówienia, gdy Klient wybrał metodę płatności za pobraniem.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury.

VI Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny

a) przelewem na numer rachunku bankowego: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 94 1020 1967 0000 8102 0048 5565 lub

b) Kurierowi, gdy wybrana została metoda płatności za pobraniem.

VII Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Klienta będącego konsumentem

Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Klienta.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy wysłać na adres: przez Prima Sp. z o.o., ul. Walczaka 45, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub na adres e-mail: tekstylia2@wp.pl

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przez upływem 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy nie będzie Państwu przysługiwało, gdy przedmiotem Zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, będącego konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. materiał w wymiarze ustalonym indywidualnie przez Klienta.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązania, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jednocześnie informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać na adres: Prima Sp. z o.o., ul. Walczaka 45, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w terminie do 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo Towar przed upływem 14 dni.

Klient ponosi koszty bezpośredniego zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem od niniejszej umowy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Prima Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów art. 221 Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Prima Sp. z o.o., ul. Walczaka 45, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub adres e-mail: tekstylia2@wp.pl .

IX Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prima Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prima Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prima Sp. z o.o.

9.3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.